Regulamin Świadczenia Usług IndigoGroup.pl

§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez INDIGO group Grzegorz Siemiński, dalej jako „Usługodawca”, z siedzibą w Sieradzu, ul. Kościelna 44, 98-200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem 03185783, NIP 8271245947, REGON 730265360.

Serwis internetowy Usługodawcy dostępny jest pod adresem internetowym indigogroup.pl.

Regulamin jest nieodłączną częścią umowy świadczenia usług, zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją warunków umowy.

§2 Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę.
Usługodawca – INDIGO group Grzegorz Siemiński, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego indigogroup.pl.
Usługi – wszelkie usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego indigogroup.pl.

§3 Rodzaj i Zakres Usług

Usługodawca oferuje szeroki zakres usług związanych z zakresu; tworzenia serwisów internetowych, usług graficznych, usług fotograficznych, usług obsługi i pozycjonowania stron internetowych, usług reklamowych, które są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego indigogroup.pl.
Szczegółowy zakres oraz warunki świadczenia poszczególnych usług określone są w opisach usług dostępnych na stronie serwisu internetowego.

§4 Warunki Świadczenia Usług

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę jest podpisanie umowy przez Klienta, zawierającej szczegółowy opis zakresu prac lub w przypadku umów zawieranych na odległość, dokonanie wpłaty zadatku wynikającego z umowy. W przypadku wykupienia usług  bezpośrednio za pośrednictwem  strony internetowej indigogroup.pl, warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę jest zaksięgowanie się wpłaty na koncie Wykonawcy oraz poprawne wypełnienie formularza zakupionej usługi. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

§5 Prawa i Obowiązki Stron

  • Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§6 Postanowienia Końcowe

Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy świadczenia usług będą rozstrzygane przez właściwe sądy lokalne zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu siedziby Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach Klienci będą informowani drogą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

Niniejszy regulamin zaktualizowano dnia 25 marca 2024r.